دوران مدینه، دوران شالوده ریزی نظام اسلامی و ساختن یک الگو و نمونه از حاکمیت اسلام برای همه زمان ها و دوران های تاریخ انسان و همه مکان هاست. البته این الگو، یک الگو کامل است و مثل آن را دیگر در هیچ دورانی سراغ نداریم؛ لیکن با نگاه به این الگوی کامل، می شود شاخص ها را شناخت. این شاخص ها برای افراد بشر و مسلمان ها علامت هایی است که باید به وسیله آنها نسبت به نظام ها و انسان ها قضاوت کنند.

این که چقدر بتوانند آن را ادامه دهند و بعدی ها چقدر بتوانند خودشان را به آن نزدیک کنند، بسته به همت آنهاست. پیغمبر نمونه را می سازد و به همه ی بشریت و تاریخ ارائه می کند.

(کتاب «شعاعی از نیر اعظم صلی الله علیه و آله، رهیافتی به منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای درباره حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله»، انتشارات سروش، ص ۱۹۴)

پ. ن: به قول حضرت آقا باید تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله را میلیمتری مطالعه کرد.