چون قرآن کتاب رفتار و عمل و سیاست است شیوه ی تعلیم و ارسالش شیوه ی آموزش در شرایط خاص و ضمن تجربه و پیدایش عوامل گوناگون ملازم و بلافاصله به عمل پرداختن، انتخاب شده است تا پس از پایان تعلیم وتعلم صورتی اجمالی از امور و قضایا همراه با دروس در ذهن نقش بندد. سپس به هنگام نیاز ضمن مراجعه به فراگرفته ها و در جریان عمل مستمر، ذهن با آن معلومات نشو و نما کند. فراگیری مومنان در دوران وحی، به فراگیری دانشجویانی می ماند که پزشکی را با استاد خویش در بالین بیماران و اتاق عمل می آموزند.

کتاب «پیامبری و جهاد، جلال الدین فارسی، ص ۱۰، از تفسیر المیزان ۳۰/۲۲ مرحوم علامه طباطبایی نقل کرده اند»

پ.ن: قرآن کریم، کتاب رفتار و عمل و سیاست است… .