«… و ما ءاتکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله إن الله شدید العقاب.» (و [از اموال و احکام و معارف دینی] آنچه را پیامبر به شما عطا کرد بگیرید و از آنچه شما را نهی کرد باز ایستید و از خدا پروا کنید؛ زیرا خدا سخت کیفر است.) (سوره مبارکه حشر، آیه ۷)

پ.ن: لزوم تبعیت کامل از پیامبر صلی الله علیه و آله.