رؤیای ما،
نه چینی است و نه آمریکایی
نه در خیابان های مسکو یا توکیو؛
رؤیای شهر بی طبقه است
در زیر سایه ی خدایی که نمرده است.
رؤیای ما،
رؤیای یک پیر جوان روستازاده است
که پهپاد کدخدا او را تکه تکه کرده است.
رویای ما،
جمهوری است،
جمهوری سیاسی، جمهوری اقتصادی،
رؤیای «همه با هم» است.
رؤیای ما،
آزادی است؛
از تعصّب و تحجّر،
از قبیله ها،
از زندان من و ما.
رؤیای ما،
رؤیای یک رعیت است
که در مقابل امیر، حق خود را باز ستانده است.
رؤیای ما،
رؤیای میل داغ است
که بر پشت دست برادر امیر خورده است.
رؤیای ما،
رؤیای برادر ایرانی است؛
همدل برادران مسلمان،
حامی ستمدیدگان، در کنار مردمان.
رؤیای ما،
رؤیای مبارزان جهان است
برای آزادی سرزمین زیتون،
برای دفع ظلم و خون.
رؤیای ما،
رؤیای انقلاب محمد است،
رؤیای نهضت حسینی،
رؤیای قیام نهایی.
رؤیای ما،
رؤیای شهید است،
رؤیای امید است،
رؤیای عشق و رحیق است،
رؤیای زمین های سبز است،
رؤیای انقلاب ۵٧ است.

شما رؤیای انقلاب ۵۷ را چگونه می بینید؟ در نظرات بیان کنید.