امروز فکر کنم روز این بیت بود 🙂 :

ما را سر باغ و بوستان نیست/ هر جا که تویی تفرج آن جاست (جناب سعدی علیه الرحمه)

 

شما چه کردید با سیزده به در قرنطینه ای؟ در نظرات بیان کنید.