امیرالمومنین علیه السلام: «إن هذه القلوب تملّ کما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکمه.» (همانا این دلها چون تنها به ستوه آید پس برای ـ راحت ـ آنه