[از نظر قرآن] ایمان به اصول و مبانی عقیدتی یک خصلت برجسته ی پیامبرخدا و پیروان اوست… ولی این ایمان، از روی شعور و آگاهی و فهم است نه کورکورانه و از روی تقلید… لذا ایمان های متعصبانه یا مقلدانه ئی که کافران و مخالفان به افکارپوشالی خود می ورزیدند، به شدت محکوم و مورد تخطئه است… ص۹۵و۹۶

#کتاب_طرح_کلی_اندیشه_اسلامی_در_قرآن: طرح اسلام به صورت مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم.

پ.ن: باعث افتخار است که مسلک ما، آگاهی را در تمام لحظات زندگی به رسمیت می شناسد و از پیروی کورکورانه نهی می کند.

چه بخشی از این قسمت کتاب طرح کلی برای شما جالب بوده؟ در نظرات بیان کنید.