برشی از یک کتاب: لوازم نویسندگی از نادر ابراهیمی

برشی از یک کتاب: لوازم نویسندگی از نادر ابراهیمی

سفر به دنیای داستان نویسان بزرگ جهانی همراه با نادر ابراهیمی، دریچه جدیدی به دنیای نوشتن باز می کند. برشی از قسمت پایانی کتاب: «جستجو در میان آرمان ها، مرام ها و جهان بینی ها و انتخاب یکی از آنها با اطمینان به انسانی و عدالت جویانه بودن آن آرمان، مرام و جهان بینی؛...
برشی از یک کتاب: کتاب رفتار و عمل و سیاست

برشی از یک کتاب: کتاب رفتار و عمل و سیاست

چون قرآن کتاب رفتار و عمل و سیاست است شیوه ی تعلیم و ارسالش شیوه ی آموزش در شرایط خاص و ضمن تجربه و پیدایش عوامل گوناگون ملازم و بلافاصله به عمل پرداختن، انتخاب شده است تا پس از پایان تعلیم وتعلم صورتی اجمالی از امور و قضایا همراه با دروس در ذهن نقش بندد. سپس به هنگام...
برشی از یک کتاب: الگویی فراگیر و همیشگی

برشی از یک کتاب: الگویی فراگیر و همیشگی

دوران مدینه، دوران شالوده ریزی نظام اسلامی و ساختن یک الگو و نمونه از حاکمیت اسلام برای همه زمان ها و دوران های تاریخ انسان و همه مکان هاست. البته این الگو، یک الگو کامل است و مثل آن را دیگر در هیچ دورانی سراغ نداریم؛ لیکن با نگاه به این الگوی کامل، می شود شاخص ها را...
برشی از یک کتاب: نشانه های بلاغت

برشی از یک کتاب: نشانه های بلاغت

نکته ای ساده و جالب درمورد بلاغت از کتاب «ادبیات و تعهد در اسلام» نوشته محمد رضا حکیمی: «در واقع شاعر و نویسنده راستین، نخست با قلب و مغز و دید و درک خود شاعر می شود یا نویسنده و سپس با تعبیر و قالب. به عبارت دیگر تا آدمی سخنی برای گفتن ـ درخور گفتن ـ نداشته باشد نه...