گزیده کتاب طرح کلی (۲): نویدهای به مؤمن

آن چیزهایی که انسان احتیاج دارد تا به طور کامل و همه جانبه سعادتمند باشد، تماما به مؤمن و بر ایمان نوید داده شده… نتیجه می گیریم که… [ایمان تعهدآمیز و توام با عمل]، آن چنان که فرهنگ قرآنی معین می کند، مساوی است با تمام شرایط خوشبختی و سعادت از نظر احتیاجات...
گزیده کتاب طرح کلی (۱): ایمان از روی آگاهی

گزیده کتاب طرح کلی (۱): ایمان از روی آگاهی

[از نظر قرآن] ایمان به اصول و مبانی عقیدتی یک خصلت برجسته ی پیامبرخدا و پیروان اوست… ولی این ایمان، از روی شعور و آگاهی و فهم است نه کورکورانه و از روی تقلید… لذا ایمان های متعصبانه یا مقلدانه ئی که کافران و مخالفان به افکارپوشالی خود می ورزیدند، به شدت...