تلخ و شیرین های انتخابات ۱۴۰۰ (۳): حرف گرد ممنوع!

تلخ و شیرین های انتخابات ۱۴۰۰ (۳): حرف گرد ممنوع!

تقریبا سه ماه مانده به انتخابات در مجموع جلسات و گفتگوها و مشورت ها به این رسیدیم که یک «فعالیت گفتمانی» را رقم بزنیم. چند اولویت روز انقلاب و مردم را مشخص کنیم و آنها را تبلیغ و توجهات را به آنها جلب کنیم. اما این اولویت ها چطور مشخص شدند؟ در طی همان جلسات و ارتباطات...