تلخ و شیرین های انتخابات ۱۴۰۰ (۱۱): پلاک ۷۷

تلخ و شیرین های انتخابات ۱۴۰۰ (۱۱): پلاک ۷۷

ستاد توحید خلوت بود لذا بعد از مدتی به ستاد مرکزی دکتر جلیلی منتقل شدیم؛ کریمخان، میرزای شیرازی، پلاک ۷۷. به جز شلوغی، که آن هم اکثرا جوان و نوجوان بودند و یک بنر بزرگ که در خیابان از ساختمان آویزان شده بود و به تدریج دو سه بنر دیگر هم کنارش آمد، چیز دیگری از ستاد...