با فایده

با فایده

«وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ»  (ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ [ﻫﺮ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﻛﺮﺩﺍﺭِ] ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺭﻭﻱ ﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ،) (سوره مبارکه المؤمنون، آیه ۳) پ.ن: مؤمن همه کارش با فایده...