یکی از سرگرمی های نوجوانی من

یکی از سرگرمی های نوجوانی من

یکی از سرگرمی های دوره نوجوانی من نایین پژوهی بود. نایین، آثار تاریخی زیادی دارد. بعضی رسوم تاریخی هم هنوز بین مردم حفظ شده؛ مثل فرهنگ خاص عزاداری در ایام محرم. دوست داشتم بیشتر درمورد سابقه آثار تاریخی و فرهنگ گذشته مردم بدانم. وقتی کتاب های «تاریخ نایین» و «تاریخ...