چرا طلبگی!؟

چرا طلبگی!؟

چند وقتی است که ثبت نام تحصیل در حوزه های علمیه شروع شده. من تقریبا سه سال پیش وارد حوزه شدم. دوست داشتم از اینکه چرا بعد کارشناسی، حوزه را انتخاب کردم بنویسم. به نظرم در این دور و زمانه یا باید در کنار زندگی و کار، به عالمان دین متصل شد و سیراب شد و یا باید در بطن...