دعوای من فراتر از الآن است؛ من با خودم درگیرم…

با جنس کنش و بودنم.

با بی مسئلگی ام.

با اینکه اسلام را تا زمانی می خواهم که خودم وسط باشم.

با تنبلی و بی حوصلگی ام…

حفظ و تکامل این خانه، کار می خواهد؛ کار مفید و مستمر و این را قرآن کریم می گوید: فأمّا الزبد فیذهب جفاء و أمّا ما ینفع الناس فیمکث فی الأرض (اما آن کف، به حالت متلاشی شده از میان می رود و اما آنچه به مردم سود می رساند، در زمین می ماند.) (سوره مبارکه رعد، ۱۷).

و وقتی کارت مفید باشد، نگران برد و باخت نخواهی بود.

سلام بر آنان که ایستاده اند تا خط بماند. و خداوند بزرگتر است.

شما با چه درگیرید؟ در نظرات بگویید.