آن چیزهایی که انسان احتیاج دارد تا به طور کامل و همه جانبه سعادتمند باشد، تماما به مؤمن و بر ایمان نوید داده شده… نتیجه می گیریم که… [ایمان تعهدآمیز و توام با عمل]، آن چنان که فرهنگ قرآنی معین می کند، مساوی است با تمام شرایط خوشبختی و سعادت از نظر احتیاجات و نیازهایی که یک انسان برای خود تصور بکند.

ص ۱۴۱

#کتاب_طرح_کلی_اندیشه_اسلامی_در_قرآن: طرح اسلام به صورت مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم از زبان امام خامنه ای (حفظه الله).

پ.ن: ایمان، معامله با نسیه نیست، معامله با نقد است.