این شهر، جماعت می خواهد

این شهر، جماعت می خواهد

این شهر، جماعت می خواهد جماعتی که در نه گذشته توقف کرده و نه مسحور آینده است. جماعتی که زره بر تن کرده و کفش آهنی بر پا و جانی سخت دارد و قلبی عاشق. جماعتی که پیر می شود اما خسته نه جماعتی که می میرد اما شکسته نه. جماعتی که در آستان امامش بار افکنده و خدایش بزرگتر...