رؤیای زمین های سبز

رؤیای زمین های سبز

رؤیای ما، نه چینی است و نه آمریکایی نه در خیابان های مسکو یا توکیو؛ رؤیای شهر بی طبقه است در زیر سایه ی خدایی که نمرده است. رؤیای ما، رؤیای یک پیر جوان روستازاده است که پهپاد کدخدا او را تکه تکه کرده است. رویای ما، جمهوری است، جمهوری سیاسی، جمهوری اقتصادی، رؤیای «همه...
این شهر، جماعت می خواهد

این شهر، جماعت می خواهد

این شهر، جماعت می خواهد جماعتی که نه در گذشته توقف کرده و نه مسحور آینده است. جماعتی که زره بر تن کرده و کفش آهنی بر پا و جانی سخت دارد و قلبی عاشق. جماعتی که پیر می شود اما خسته نه جماعتی که می میرد اما شکسته نه. جماعتی که در آستان امامش بار افکنده و خدایش بزرگتر...