با ضعف در ادبیات عرب چه کنیم؟

با ضعف در ادبیات عرب چه کنیم؟

با تمام شدن تحصیل دروس ادبیات در حوزه، یک سوالی که پیش می آید این است که برای جمع بندی ادبیات چه کنیم. به خصوص اینکه ممکن است ضعف هایی باقی مانده باشد. این سوال در تابستان گذشته ذهنم را مشغول کرده بود و پس از جستجو و تحقیق به این نتایج رسیدم. نتایج را به یکی از اساتید...