رؤیای زمین های سبز

رؤیای زمین های سبز

رؤیای ما، نه چینی است و نه آمریکایی نه در خیابان های مسکو یا توکیو؛ رؤیای شهر بی طبقه است در زیر سایه ی خدایی که نمرده است. رؤیای ما، رؤیای یک پیر جوان روستازاده است که پهپاد کدخدا او را تکه تکه کرده است. رویای ما، جمهوری است، جمهوری سیاسی، جمهوری اقتصادی، رؤیای «همه...