نسبت

نسبت

معمولا در فضای حوزوی، زیاد صحبت از تحول علوم انسانی و تحول علوم حوزوی می شود. چند وقتی بود که مسئله نسبت بین علوم موجود و علوم مطلوب حوزوی ذهنم را مشغول کرده بود. فعلا به این جمع بندی رسیده ام: اگر ما این موارد را قبول کنیم: عصر کنونی، عصر حاکمیت هاست که با ایجاد...