تر و خشک

تر و خشک

پدر بزرگم می گفتند قدیم الأیام، خانه ها اصلا زباله تولید نمی کردند؛ مصرف کم بود و دورریز تولید نمی شد، باقیمانده مواد طبیعی غذا و … که برای مرغ و گوسفند می رفت، از لباس های کهنه شده، وسایل دیگر ساخته می شد، آب دورریز به باغچه می ریخت و فاضلاب هم که از سطح شهر...