روز بیستم قرنطینه: در جستجوی خوشبختی در دربار پادشاهان خودکامه!

روز بیستم قرنطینه: در جستجوی خوشبختی در دربار پادشاهان خودکامه!

امروز بیست روز هست که در قرنطینه خانگی هستیم. مادر من خیلی زود به استقبال نوروز می رود؛ تقریبا از اوایل اسفند خانه تکانی را شروع می کند. بخش هایی از خانه تکانی هم هرسال سهم من می شود. ماشاء الله آلارم مامان خانم هم تا پروژه را تحویل ندهی قطع نمی شود… معمولا وقت...