دنیای نوشتن

دنیای نوشتن

بعضی چیزها را نمی شود گفت؛ بعضی چیزها را نمی شود شنید؛ باید نوشت و باید خواند. دنیای نوشتن آرامش بیشتری دارد… فرصت برای بیان کردن و فکر کردن بیشتر فراهم است. در دنیای نوشتن هر حرفی را می شود زد اما باید سنجیده گفت و زیبا خلق کرد… گاهی برای سبک شدن می توان...