چرا طلبگی !؟ (۲): روحانیت و اصناف دیگر

چرا طلبگی !؟ (۲): روحانیت و اصناف دیگر

گاهی اوقات فکر می کنم که رابطه روحانیت از حیث یک صنف با اصناف دیگر جامعه چیست؟ به خصوص در عصر جدید… البته گاهی هم برخی از من پرسیده اند که نقش یک روحانی چیست؟ مثلا یک پزشک درمان می کند یا یک نانوا نان درست می کند؛ یک روحانی چه می کند!؟ اینکه در یک جامعه چه نقش...