درس را خوب باید جوید!

درس را خوب باید جوید!

یکی از اساتید نقل کردند زمانی که یکی از علما (دقیقا یادم نیست چه کسی را فرمودند) تشریف آورده بودند مدرسه و مشغول استراحت و صرف غذا بودند، یکی از طلاب از ایشان سوال کرد که در فهم دروس مشکل دارد، چکار کند؟ ایشان پاسخ دادند برای اینکه این غذا به جان بنشیند باید خوب جوید؛...