یک حرکت خودجوش؛ خاطره کمپین مردمی انتخاب آگاهانه

یک حرکت خودجوش؛ خاطره کمپین مردمی انتخاب آگاهانه

سه روز به شروع ایام تبلیغات انتخابات اسفند ۹۸ مانده بود. در مدرسه جو خاصی احساس نمی شد. خیلی دغدغه این را داشتم که نامزدهای سرشناس قم را برای جلسات مناظره و پرسش و پاسخ به مدرسه بیاوریم؛ به نظرم ایام انتخابات، بهترین فرصت برای تضارب افکار جریان های سیاسی و اجتماعی...