ورود به سطح دو

ورود به سطح دو

یکی از نقاطی که در طول مسیر طلبگی باید تعیین تکلیف کرد، مرحله انتقال به سطح دو می باشد. بعد از اتمام پایه ششم می شود یا به صورت درس آزاد ادامه داد یا وارد موسسات تخصصی شد؛ موسسات تخصصی فقهی، فلسفی، کلامی و … . توصیه برخی اساتید این است که حتی اگر بنای ورود به...