خاطره اولین مداحی های طلبگی

خاطره اولین مداحی های طلبگی

سال اول، کلاس صرف بودیم و ایام فاطمیه بود. استاد آقانصیری از طلبه ها خواستند که کسی برای جلسه بعد مداحی آمده کند. اندکی گذشت و کسی داوطلب نشد. من دوست نداشتم که عریضه کلاس خالی بماند لذا داوطلب شدم. البته تجربه مداحی در ایام نوجوانی در بین فامیل و مدرسه را داشتم اما...