بسیج رازی، جمعی صمیمی و با طراوت

بسیج رازی، جمعی صمیمی و با طراوت

از تجربه های خوب زندگی من قرار گرفتن در جمع صمیمی و با طراوت بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه بود. جمعی که برای ما بیشتر از یک فعالیت دانشجویی ساده بود و تقریبا همه زندگی مان شده بود. جمع مان فراز و فرود های زیادی داشت و در دل همین فراز و فرودها بود که یک سری رشدها...