با کاروان کربلا

با کاروان کربلا

کربلا یعنی این دنیا به خودی خود، ارزش آن را ندارد که تحت هر شرایطی حفظ شود. اگر توقف نکرده باشی و به فراتری نظر داشته باشی، با هر نان و نمکی نمی توانی دمساز شوی. به راستی، اگر او نباشد که این دنیا نفس بکشد، بودن ما چه ارزشی خواهد داشت!؟… آری، با این داغ باید...