روز بیست و دوم قرنطینه: خواهرم کنکور دارد

روز بیست و دوم قرنطینه: خواهرم کنکور دارد

خواهرم امسال کنکور دارد. من بعد از اینکه کنکور دادم دوست داشتم دیگرهیچ وقت به آن فکر نکنم. در مدرسه وضعیت درسیم خیلی خوب بود و همه معلم ها به من امیدوار بودند اما با کنکور نتوانستم ارتباط خوبی برقرار کنم. راستیتش با مطالعه تستی نمی توانستم کنار بیایم. دوست داشتم درس...