گزیده کتاب طرح کلی (۲): نویدهای به مؤمن

آن چیزهایی که انسان احتیاج دارد تا به طور کامل و همه جانبه سعادتمند باشد، تماما به مؤمن و بر ایمان نوید داده شده… نتیجه می گیریم که… [ایمان تعهدآمیز و توام با عمل]، آن چنان که فرهنگ قرآنی معین می کند، مساوی است با تمام شرایط خوشبختی و سعادت از نظر احتیاجات...