گزیده کتاب طرح کلی (۱): ایمان از روی آگاهی

گزیده کتاب طرح کلی (۱): ایمان از روی آگاهی

[از نظر قرآن] ایمان به اصول و مبانی عقیدتی یک خصلت برجسته ی پیامبرخدا و پیروان اوست… ولی این ایمان، از روی شعور و آگاهی و فهم است نه کورکورانه و از روی تقلید… لذا ایمان های متعصبانه یا مقلدانه ئی که کافران و مخالفان به افکارپوشالی خود می ورزیدند، به شدت...