برشی از یک کتاب: کتاب رفتار و عمل و سیاست

برشی از یک کتاب: کتاب رفتار و عمل و سیاست

چون قرآن کتاب رفتار و عمل و سیاست است شیوه ی تعلیم و ارسالش شیوه ی آموزش در شرایط خاص و ضمن تجربه و پیدایش عوامل گوناگون ملازم و بلافاصله به عمل پرداختن، انتخاب شده است تا پس از پایان تعلیم وتعلم صورتی اجمالی از امور و قضایا همراه با دروس در ذهن نقش بندد. سپس به هنگام...