ما شدن فضلا

ما شدن فضلا

اینکه طلبه ها با هم جمع بشوند و بخواهند کارگروهی کنند ابتدائا سخت به نظر می رسد. همه یک پا مجتهد هستند (البته بالقوه) و دارای نظر؛ البته شاید سختی کارگروهی در حوزه، علل عمیق تری هم داشته باشد. از طرفی، برنامه تحصیلی حوزه فشرده است و وقت فراغ برای جلسات و… به...