کاغذ یا لپ تاپ!؟

کاغذ یا لپ تاپ!؟

یکی از فعالیت های اصلی طلبه، مطالعه است؛ چه درسی و چه غیر درسی. نکات مفید مطالعات و یافته ها اگر یادداشت نشود، ماندگار نخواهند بود؛ قیّدوا العلم بالکتابه… . یکی از اولین سوالات و می شود گفت سوال اصلی در زمینه مدیریت یادداشت برداری آن است که بر مبنای سامانه...